CZ / ENG

O projektu

DOCMAN je především pedagogickým projektem jehož cílem je připravit stávající i budoucí manažery zdravotní a sociální péče na budoucí výzvy, kterým budou muset při řízení organizací čelit. Většina evropských vlád snížila nebo zmrazila výdaje na sociální zabezpečení, zatímco náklady na zdravotní péči neustále rostou. Obyvatelstvo stárne často díky dosaženému pokroku ve zdravotní péči. Další růst je však nákladný a vynaložené výdaje ne vždy zaručují nejlepší výsledky. Požadavky na poskytování vysoce kvalitních a nákladově efektivních služeb nebyly nikdy vyšší. Inovace a sdílené učení jsou jedním klíčovými mechanismy k dosažení úspěchu.

Modely péče integrující poskytování zdravotnických a sociálních služeb, a sdílení nákladů patří již dnes mezi testované a očekávané systémové změny, do kterých jejich iniciátoři vkládají velké naděje. Vedle těchto systémových změn existují programy orientované dovnitř organizací – na oblasti, jako jsou řízení lidských zdrojů, řízení kvality apod. Neustále vznikají nové inovativní přístupy a nástroje, které reagují na omezení identifikovaná při poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Projekt DOCMAN nejprve v zúčastněných zemích provedl komplexní analýzu vzdělávacích potřeb. Tato analýza se zaměřila na identifikaci potřeb manažerů zdravotní a sociální péče čelícím aktuálním výzvám, především při zavádění organizačních změn. Výzkum přispěl k vytvoření kompetenčního rámce pro manažery zdravotní a sociální péče, kteří řídí restrukturalizaci a čelí otřesům formujícím systémy zdravotní a sociální péče v EU. Dále byly vyvinuty tři vzdělávací moduly zaměřené na posilování manažerských kompetencí. Realizátoři projektu vytvořili strategie pro online a kombinované učení, pomocí nichž otevřeli příležitosti pro sdílené učení. Vzniklé moduly získaly na domovských univerzitách akreditace. Výstupem projektu je také interaktivní online rámec manažerských kompetencí využitelný všemi profesionály a to jak ve zdravotních, tak v sociálních službách.

UNIVERZITA EDINBURGH NAPIER www.napier.ac.uk

Edinburgh Napier University (ENU) je jednou z předních skotských mezinárodních univerzit. V ENU studuje 18 000 studentů, z nichž 49 % pochází ze zemí mimo Spojené království.
ENU organizována do šesti škol, kterými jsou Business School, School of Arts & Creative Industries; School of Computing; School of Engineering & Built Environment; School of Life, Sport & Social Sciences and School of Health & Social Care.

V ENU pracuje 1 512 zaměstnanců: 883 školních a 629 pracujících v odborných servisních odděleních. ENU má více než 85 000 aktivních absolventů, kteří hrají v životě ENU dynamickou roli jako dobrovolníci, podporovatelé a dárci.

ENU zdobí rozmanitá studentská komunita, vysoká zaměstnatelnost absolventů a její mezinárodní dosah. Strategickou vizí ENU je být vůdčí univerzitou ve výzkumu, výuce a v inovacích ve vzdělávání, posilovat růst nadnárodního vysokoškolského vzdělávání, dosáhnout mezinárodní dostupnosti studijních programů a zajistit růst mezinárodní studentské komunity.

LAB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES www.lamk.fi

LAB University of Applied Sciences poskytuje služby globálnímu obchodu prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání světové úrovně, které je zaměřené na praxi na výzkum, vývoj a inovace. Mezi silné stránky v LAB patří oběhová ekonomika, design, komercializace inovací a inovace zdravotnických služeb. LAB se orientuje na inovace, průmysl a obchod.

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES www.frankfurt-university.de

Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS) je především univerzitou svého města a regionu. Inovace, integrace a spolupráce s partnery jsou tím, co činí region Rhein-Main, a zejména město Frankfurt, příkladem dokládajícím dynamičnost a úspěšný vývoj tohoto evropského obchodního centra. FUAS je známá interdisciplinárním aplikovaným výzkumem, který se odráží ve studijních programech se silným mezinárodním zaměřením a v pokročilých vzdělávacích kurzech pro regionální profesionály

Univerzita si cení internacionality a rozmanitosti. Studuje na ní více než 15 000 studentů pocházejících ze 100 zemí a je tak stejně rozmanitá, jako samotné město Frankfurt.

Inovace a integrace patří k ústředním univerzitním hodnotám. FUAS spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami v 51 zemích na šesti kontinentech. Je tak životně důležitou součástí globálního pohledu na výzkum a na vzdělávání. Univerzita propaguje progresivní vzdělávací a institucionální koncepty, které studentům a zaměstnancům poskytují dovednosti, které je nejlépe připraví na výzvy budoucnosti.

Toto institucionální poslání implementují do praxe čtyři fakulty se 70 studijními programy, 270 profesory, 730 zaměstnanci a 16 vědeckými ústavy.

UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ www.fhs.cuni.cz

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a je jednou z nejstarších univerzit na světě. Dnes má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 univerzitní instituty, 6 dalších center pro vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a jiné činnosti nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních speciálů a rektorát jako správní středisko celé univerzity.
Výuka a výzkum provádí stovky odborníků v různých oborech, od humanitních věd po medicínu a přírodní vědy. Univerzita má více než 8 083 zaměstnanců, z toho 4 057 z nich jsou akademičtí a výzkumní pracovníci. Více než 49 000 studentů studuje na UK (což je zhruba šestina všech studentů v České republice), ve více než 300 akreditovaných studijních programech a 660 studijních oborech. Více než 20 000 studuje v bakalářských programech, 20 000 v magisterských programech a více než 7 500 v doktorských studijních programech. Více než 6 000 studentů pochází ze zahraničí.

Fakulta humanitních věd je nejmladší fakultou Univerzity Karlovy, která byla založena v roce 2000. Má 2 400 studentů a cca 160 akademických pracovníků. Fakulta se skládá ze tří výzkumných středisek, 3 ústavů a 19 kateder. Je mezinárodně orientovaná a klade silný důraz na multidisciplinární výzkum. FHS UK nabízí širokou škálu studijních programů v angličtině, francouzštině a němčině.