CZ / ENG

Profily přednášejících

Afseth Janyne, Edinburgh Napier University

je vedoucí projektu DOCMAN. Je lektorkou a vedoucí programu s odpovědností za vedení bakalářského programu ošetřovatelství v Singapuru. Dříve vedla magisterské programy v oblasti řízení zdravotní péče a klinického výzkumu. Přednáší na Higher Education Academy. Janyne řídí fórum Royal College of Nursing pro rakovinu a péči o prsa a vedla pracovní skupinu, která vyvinula kompetenční rámec sestry podílející se na léčbě rakoviny prsu. Je také externí zkoušející na University of the West of England ve studijních programech zaměřených na péči při rakovinovém onemocnění a v závěru života. Její výzkumný zájem leží v oblasti rozvoje kompetencí a podpůrné péče lidem s rakovinovým onemocněním.


Campbell Karen, Edinburgh Napier University

se dlouhodobě věnuje podpoře profesionálního rozvoje a poradenství onkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Aktuálně pracuje v organizaci MACMILLAN Cancer Support ve Velké Británii.


Havrdová Mai Fathi, Tlumočnice

vystudovala Ústav překladatelských studií FF UK a Ústav komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2011 získala magisterský titul v konferenčním tlumočení pro angličtinu a francouzštinu. Od té doby pracovala jako překladatelka a tlumočnice na volné noze, přeložila několik knih a pracovala pro překladatelské agentury, akademické instituce, filmové produkční společnosti a místní nevládní organizace.


Hradcová Dana, Univerzita Karlova, FHS

Vyučuje etiku, řízení kvality a praktický výzkum na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy. Jako výzkumnice a konzultantka se podílí na projektech věnovaných životu se zdravotním postižením. Jejím oborem je etika a participativní přístupy převážně v sociálních a zdravotnických službách. Jako lektorka a asistentka spolupracuje s pečovateli a sebeobhájci.


Huotari Päivi, PhD (Administr. Sciences), LAB University of Applied Sciences

je zodpovědná za vedení magisterského studijního programu Transformační vedení a management ve zdravotnictví a sociální péči. V současné době pracuje na třech mezinárodních projektech zaměřených na posilování řídících kompetencí manažerů ve zdravotnictví a v sociální péči. V projektu DOCMAN financovaném z programu Erasmus + je projektovou manažerkou v LAB UAS. Mezi její hlavní zájmy patří teorie a praxe řízení, strategické řízení, řízení lidských zdrojů a kompetencí, zajišťování kvality vzdělávání a rozvoj virtuální pedagogiky.


Rumeysa Jaenisch, Frankfurtská univerzita aplikovaných věd

Po ukončení bakalářského studia ošetřovatelství na Istanbulské univerzitě v Turecku získala praktické zkušenosti v různých oborech v Německu. Paralelně se zaměstnáním v nemocnici získala magisterský titul v pokročilé ošetřovatelské praxi a stala se součástí výzkumného ústavu ošetřovatelství jako výzkumná asistentka v Hesenském ústavu ošetřovatelského výzkumu. Zaměřuje se zejména na paliativní péči.


Kälviäinen Mirja, Ph.D (Arts and Culture), LAB University of Applied Sciences

je hlavním lektorkou a vedoucí magisterského kurzu Studium designu a mediálních studií na LAB University of Applied Sciences, Institute of Design. Obdržela docenturu na dvou dalších finských univerzitách. Její výzkumná práce zahrnuje metody uživatelsky orientovaného designu, designového myšlení a designu služeb s uzavřeným inovačním procesem, včetně tvorby příslušných aplikací. Její práce se orientuje na uživatelské potřeby, především pak pomáhá starším lidem s nezávislým životem a mladým občanům při zvládání životních výzev. V poslední době se její výzkumný zájem soustředil především na design podporující udržitelnou změnu chování, tedy oblast, která je důležitá i při řešení aktuálních sociálních a zdravotních otázek.


Kleemann Wolfgang, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
ISS e.V. Frankfurt nad Mohanem

Obdržel diplom z biologie, postgraduálního vzdělávání dospělých, vzdělávání a má za sebou 20 let praxe jako systémový konzultant v sociálních organizacích a v politice; 6 let vede svou vlastní vědeckou organizaci. Jako vedoucí je odpovědný za praktický a vědecký výzkum a konzultace, zejména v oblasti péče o děti a mládež, stárnoucí společnost a sociální systém / organizace v Německu.


Krejčí Jiří, Univerzita Karlova

Pracuje jako manažer dětské paliativní péče. V minulosti řídil hospic. Je také vysokoškolským učitelem, poradcem a konzultantem managementu sociálních a zdravotnických organizací.


Lavi Dagmar, Nadace Nemocnice Svatého ducha ve Frankfurtu nad Mohanem

Je ošetřovatelkou a specialistou na anestezii a intenzivní péči. Po dlouhém pobytu v Izraeli, kde zde pracovala jako hlavní sestra jednotky dětské intenzivní péče, měla možnost studovat zdravotní služby v Bostonu v USA. Po návratu do Německa vystudovala ekonomii ve zdravotnictví (ebs) a od roku 2002 je ředitelkou Hospital for the Holy Spirit Foundation ve Frankfurtu nad Mohanem.


Lejsal Matěj, Univerzita Karlova, FHS

zaměřuje se na systémy sociálních a zdravotních služeb, organizační otázky (organizační kultura, management, multidisciplinární přístup). V roce 2003 se kvalifikoval jako sociální pracovník na Karlově univerzitě a praktikoval dlouhodobou a paliativní péči o seniory. Podílí se na výuce na Karlově univerzitě se zaměřením na sociální a zdravotní politiku a řízení zdrojů v sociální a zdravotní péči. Zúčastnil se mezinárodních univerzitních projektů ERASMUS (CareMan, Docman). Zúčastnil se národního projektu Transformace sociálních služeb (deinstitucionalizace bytových služeb). Pracoval jako vedoucí odborník na studii proveditelnosti pro posílení systému sociální ochrany v Moldavsku pro Českou rozvojovou agenturu. Od roku 2012 je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, díky čemuž je velmi dobře obeznámen s neziskovým sektorem. Od roku 2014 je členem správní rady výzkumné organizace Centrum pro paliativní péči. Byl zapojen do různých pracovních skupin souvisejících se sociální prací a sociálními službami na Ministerstvu práce a sociálních věcí.


Lorenz Walter, Univerzita Karlova, FHS

byl profesorem sociální práce na University College v Cork v Irsku (1978–2001) a na Svobodné univerzitě v Bozen/Bolzano v Itálii (2001–2017), kde také působil jako rektor. V současné době působí jako profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Narodil se v Německu. Kvalifikoval se jako sociální pracovník na London School of Economics a věnoval se 8 let ve východním Londýně sociální práci. Zabývá se současnými i historickými aspekty evropské sociální práce a sociální politiky. Získal čestné doktoráty z univerzit v Gentu a Aalborgu. Spoluzakládal European Journal of Social Work and Social Work & Society.


Mackenzie Fiona, Edinburgh Napier University

je přednášející na School of Health and Social Care na Edinburgh Napier University. Jako zdravotní sestra dříve pracovala v různých zdravotnických zařízeních ve Velké Británii i v zámoří v řadě klinických, řídících a vedoucích rolí. S velkým zájmem o řízení změn a vedení se podílela na řadě projektů zaměřených na budování kapacit ve službách a systémech, které zlepšují podmínky pacientů a zlepšují postavení sester. Rovněž pracovala na vnitrostátní úrovni, na které vedla vývoj a zavádění národních nástrojů v oblasti ošetřovatelské a porodní asistence a plánování pracovních sil. Podílela se na implementaci Dementia strategy.


Matthews-Smith Gerri, Edinburgh Napier University

je docentkou výuky a výzkumu ve skupině Management na Edinburgh Napier University a členkou Akademie vysokých škol. Její doktorské studium se týkalo samoregulačního učení a rozvoje metakognitivních dovedností. Má zvláštní zájem pochopit, jak se student učí a aplikuje nové učení v praxi a v transformačních dovednostech. Je držitelkou certifikátu pro správu EQ-i2.0. V Business School působila jako ředitelka výzkumu a ředitelka domácích a mezinárodních programů doktorátu v oboru Business Administration (DBA). Je zkušenou doktorskou supervizorkou, zkoušející a školitelkou s třiceti dvěma dokončenými doktoráty, jak tradičními, tak profesními. V posledních pěti letech se podílela na výzkumných projektech v hodnotě přes 1 milion GBP, zaměřenými na hodnocení programu a vývoj kurikula. V současné době vede vývoj Military Transitions Centre a zároveň vede Unit of Assessment 17 for REF.


Perníková Michaela, Tlumočnice

vystudovala Ústav překladatelských studií FF UK. V roce 2012 získala magisterský titul v konferenčním tlumočení pro angličtinu a francouzštinu. Od té doby pracovala jako překladatelka na volné noze pro instituce EU a několik překladatelských agentur a jako externí tlumočník zejména v oblasti zdravotnictví, péče o děti a rodičovství.


Povolná Pavla, FHS Univerzity Karlovy

působí na katedře řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se věnuje výuce předmětů funkčně propojujích etické, ekonomické a procesuální aspekty poskytování zdravotní a sociální péče. Pavla je všeobecná sestra s praxí v intenzivní péči, v současnosti působí v ambulantní kardiologické praxi. Je dlouholetou členkou profesní sesterské organizace – České asociace sester (ČAS) a aktivní přednášející sesterské problematiky na výročních kardiologických kongresech v Brně. V letech 2015–2020 vedla Katedru nelékařských povolání Instututu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), v tomto období se týmem katedry podařilo realizovat nové akreditované formy vzdělávacích programů a vzdělávací akce pro zástupce nelékařských povolání i lékaře. Od roku 2018 Pavla vede za ČR tým v mezinárodním projektu ERASMUS SIDECAR, jehož cílem je vytvoření vzdělávacího programu, zaměřeného na psychosociální intervence pro odborníky z oblasti zdravotní a sociální péče, pečující o lidi žijící s demencí.


Reuter Stephanie, Nadace Nemocnice Svatého ducha ve Frankfurtu nad Mohanem

Od své zkoušky z ošetřovatelství v roce 2006 pracovala na univerzitní klinice ve Frankfurtu na interdisciplinárním oddělení inter medicínské péče jako instruktorka zdravotních sester a sestra. Od listopadu 2011 pracovala jako vedoucí oddělení interní stanice IMC, absolvovala IBMG Darmstadt jako ošetřovatelka. Od roku 2018 pracuje jako ošetřovatelka v chirurgických odděleních Nemocnice Severozápad.


Schulze Ulrike, Frankfurtská univerzita aplikovaných věd,
Hesenský ústav pro ošetřovatelský výzkum

Je zdravotní sestrou a v letech 1985 až 1996 pracovala v několika klinických a ambulantních zařízeních. Po ukončení studia jako pedagožka a doktorandka v oboru sociologie / sociální gerontologie pracovala jako přednášející, asistentka výzkumu a vědecká vedoucí projektu. Od roku 2006 je profesorkou ošetřovatelské vědy / klinické péče na Univerzitě aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. Mezi její hlavní zájmy a oblasti činnosti patří ošetřovatelská věda, gerontologie, paliativní péče a klinická péče. Působí také jako ředitelka Hesenského institutu pro ošetřovatelský výzkum.


Sikora Simon, Edinburgh Napier University

je registrovanou zdravotní sestrou a přednášejícím na School of Health and Social Care v Edinburgh Napier University, kde pracuje zhruba 12 let. Předtím vedl několik let bakalářský program ošetřovatelství v Singapuru a nyní přednáší jak v bakalářských, tak v magisterských programech. Je garantem programu, který ve Velké Británii zajišťuje BSc (Nursing Studies). Simonovo klinické vzdělání je z oblasti krizové péče o dospělé a z praktického vzdělávání. Má různé profesní zájmy. Vedle vzdělávání se jedná také o akademickou a pastorační podporu zahraničním studentům, zajišťování kvality a klinické vedení. Simon je vedoucím členem HEA.


Tomášková Zuzana, Edinburgh Napier University, student

V roce 2014 ukončila bakalářské vzdělání na Edinburgh Napier univerzitě a dále zde pokračuje ve studiu magisterském v oborou Advanced Practice v Neonatologii. Pracovně začínala ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení intenzivní péče pro novorozence jako sestra u lůžka. Následně se jí dostalo příležitosti vycestovat do zahraničí a pracovat v Saúdské Arábii v Rijádu, kde byla téměř 8 let a působila jako zkušená sestra na neonatologickém oddělení intenzivní péče, též jako vrchní sestra a klinický specialista. V roce 2017 se vrátila zpět do ČR, kde nyní pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Neonatologickém ARO u Apolináře jako sestra školitelka. Je velmi aktivní v rámci vývojové péče o novorozence, kdy vytvořila svůj vlastní kurz vývojové péče založený na mezinárodních standardech a NIDCAP strategii. V současné době vytváří tým pro implementaci národních standardů v ČR založených na iniciativě Evropské rodičovské organizace EFCNI, která byl podpořena V Bruselu v roce 2018. Spolupracuje s rodičovskou organizací NEDOKLUBKO, která je zakládajícím členem zmíněné organizace EFCNI.


Zajacová Melanie, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Melanie Zajacová se kvalifikovala jako sociální pracovník absolvováním studijního programu Sociální politika a sociální práce na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době vede oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí, předtím řídila organizaci poskytující sociální služby pro seniory a jejich rodiny, a při studiích založila neziskovou organizaci zaměřenou na děti, mládež a rodinu. Dlouhodobě se věnuje problematice sociální práce jako profese v České republice a její úpravě z legislativního hlediska. Dále se zabývá oblastí vzdělávání sociálních pracovníků a dalšími možnostmi úpravy podmínek pro výkon sociální práce, včetně metodické činnosti v oblasti sociální práce ve veřejné správě. Participuje na systémových i mezinárodních projektech. Rovněž se věnuje výzkumné činnosti na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy.


Zámečníková Aneta, Univerzita Karlova, student

Je studentkou druhého ročníku Řízení a supervize ve zdravotnictví FHS UK. Vystudovala obor Zdravotnický záchranář na ČVUT v Praze. Pracuje jako office manažer, koordinátor kurzů a lektor základní neodkladné resuscitace. V projektu DOCMAN se zúčastnila dvou modulů. V zimě 2018 se jednalo o Innovation and Change Management a na jaře 2019 o Designing and Developing Health and Social Care Services. Zajímá se o řízení a vzdělávání ve zdravotnictví a rozvoj pracovníků.


Zíbarová Tereza, Univerzita Karlova, student

Tereza má bakalářský titul z 1.Lékařské fakulty v oboru Ergoterapie. Momentálně studuje magisterský program řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních věd Karlovy univerzity. Byla na výměnném pobytu ve Švédsku v rámci programu Erasmus na Karolinska Institutu v rámci ergoterapeutické praxe. Poslední dva roky pracuje v Anglii s pacienty po poranění míchy. Tereza se zúčastnila dvou DOCMAN projektů. První řízení změny v zimě 2018 v Praze a druhý během léta 2019 v Lahti.